Registrace pro jarní termín MZ 2020 je možná do 31. července 2020.

Upozornění:
Termíny odesílání jednotlivých dokumentů budou oznámeny až v návaznosti na vydání nového časového schématu konání maturitních zkoušek Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
V případě, že nedojde k obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole do 1. června 2020, pak se v jarním zkušebním období zkoušky nekonají a žáci budou hodnoceni náhradním způsobem (dle § 35 zákona č. 135/2020, o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020). V takovém případě nebudou přes výsledkový portál žáka odesílány žádné další dokumenty.

Základní informace

Kdy a jaké dokumenty mohou žáci očekávat

Upozornění
Termíny odesílání jednotlivých dokumentů budou oznámeny až v návaznosti na vydání nového časového schématu konání maturitních zkoušek Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že nedojde k obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole do 1. června 2020, pak se v jarním zkušebním období zkoušky nekonají a žáci budou hodnoceni náhradním způsobem (dle § 35 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020). V takovém případě nebudou přes výsledkový portál žáka odesílány žádné další dokumenty.

Pozvánka k písemným zkouškám společné části MZ

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky je dokument, který žákům primárně poskytuje ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, respektive písemné práce společné části maturitní zkoušky, ke které je maturant přihlášen. Pozvánku žákům poskytuje ředitel kmenové školy (tj. školy, kde žák ukončil poslední ročník vzdělávání), nikoli spádové školy (tj. školy, kde se písemné zkoušky fyzicky konají).

Upozornění:
Na základě § 22 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nekonají žáci přihlášení ke zkoušce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk ve školním roce 2019/2020 dílčí zkoušku konanou formou písemné práce.

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka

Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

Ohodnocený záznamový arch didaktického testu

Dokument představující záznamový arch didaktického testu, na němž jsou v případě uzavřených úloh zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišenýchsprávných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu (ke stažení na maturita.cermat.cz) si žák může ověřit, že mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

Záznam o hodnocení písemné práce z českého a cizího jazyka

Záznam o hodnocení písemné práce obsahuje počet bodů, které hodnotitel písemné práce udělil žákovi v jednotlivých sledovaných kritériích. Součástí záznamu je také celkový výsledek dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Upozornění:
Dílčí zkoušky zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk konané formou písemné práce se ve školním roce 2019/2020 nekonají. Záznamy o hodnocení písemných prací tak žákům nebudou prostřednictvím výsledkového portálu žáka zasílány.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

Tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a je velmi podrobný - výsledky jsou zde uvedeny v procentních bodech a percentilovém umístění.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. Případné dotazy k výslednému hodnocení řešte, prosím, s ředitelem kmenové školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

Postup pro případ, kdy žák e-mail s dokumentem neobdržel

V tabulce vašich zkoušek na stránce Zkoušky je možné zobrazit přehled odeslaných zpráv. Přehled zobrazíte kliknutím na ikonku vedle názvu zkoušky.

U každé zprávy vidíte datum jejího odeslání a adresu, na kterou byla zaslána.

Nebyla-li Vám doručena zpráva, kterou evidujeme jako odeslanou, zkontrolujte nevyžádanou poštu (spamy). Příloha s dokumenty je ve formátu .zip, což mohou někteří e-mailoví klienti někdy vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Můžete také požádat o opětovné zaslání zprávy, a to na libovolnou e-mailovou adresu. Požadavek na opětovné zaslání bude vyřízen v nejbližším možném termínu. U každé zprávy může být evidována pouze jedna nevyřízená žádost o opětovné zaslání zprávy. Po jejím vyřízení můžete v případě potřeby o opětovné zaslání zprávy znovu požádat.

V případě registrace v průběhu období pro zasílání konkrétního dokumentu obdrží žák tento dokument nejpozději do 2 pracovních dnů.

Postup pro odvolání souhlasu

  1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  2. V levém menu zvolte odkaz Zkoušky. Zobrazí se tabulka zkoušek evidovaných k vašemu účtu.
  3. Volbou Odvolat souhlas odvoláte souhlas se zasíláním dokumentů ohledně dané zkoušky na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci.
  4. Nebudete-li mít u žádné zkoušky zadán souhlas se zasíláním dokumentů, dojde po 24hod ochranné lhůtě ke smazání vaší registrace.

Žádosti o přezkum

Přes Výsledkový portál žáka je možné nechat si na e-mailovou adresu zaslat předvyplněný formulář pro podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky. Bližší informace k podání žádosti o přezkum naleznete na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz.

Postup pro zaslání předvyplněného formuláře:

  1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  2. V levém menu zvolte odkaz Žádosti o přezkoumání.
  3. Zvolte, zda si přejete zaslat formulář pro podání žádosti o přezkum DIDAKTICKÉHO TESTU, nebo PÍSEMNÉ PRÁCE, ÚSTNÍ ZKOUŠKY či zkoušky PROFILOVÉ ČÁSTI.

Upozornění:
Dílčí zkoušky zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk konané formou písemné práce se ve školním roce 2019/2020 nekonají. Žádost o přezkoumání výsledku písemné práce tak nebude možné prostřednictvím výsledkového portálu žáka vygenerovat.

Doplňující informace k výsledkovému portálu žáka

Výsledkový portál žáka je zprostředkovatelem některých organizačních a výsledkových dokumentů po předchozím souhlasu žáka. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále pouze CZVV) není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. S případnými dotazy k výslednému hodnocení se, prosím, obracejte na ředitele školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu. CZVV nebude v žádném případě vůči jakékoliv další straně odpovědno za žádné přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody nebo újmy ve spojitosti s použitím těchto informací. Informace obsažené v příloze e-mailové zprávy s výsledky jsou nenárokové a nelze se na jejich základě domáhat jakékoliv právní odpovědnosti.

Výsledkový portál žáka je automatizovaný elektronický systém poskytování informací o organizaci a výsledcích maturitní zkoušky žákům na základě jejich výslovné žádosti během registračního procesu. CZVV jako provozovatel výsledkového portálu žáka nemůže žádným způsobem ovlivnit proces registrace, nemůže proto ručit za jakékoli důsledky vzniklé nesprávně provedenou registrací, případně za chyby v doručení či ovlivnění doručované zprávy mimo jeho kontrolu. Na informace zasílané výsledkovým portálem není právní nárok a doručovaná zpráva nemá charakter úředního dokumentu.