Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+ bude ukončeno 20. ledna 2017.
Registrace pro udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů z maturitní zkoušky 2017 - jaro bude maturantům, kteří se nepřihlašují ke zkoušce Matematika+, zpřístupněna nejpozději 1. února 2017.

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Základní informace

Základní informace o zkoušce Matematika+ 2017

Text vyhlášení pokusného ověřování Matematika+

Účel a cíle pokusného ověřování

Hlavním účelem pokusného ověřování je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem je připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Výsledek zkoušky Matematika+ zohledňují některé fakulty vysokých škol v rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu. Seznam fakult vysokých škol, které by měly zohlednit výsledek zkoušky Matematika+ je ke stažení zde.

Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit?

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou, a to na základě elektronické přihlášky podané přes webový portál CZVV. Přihlašování žáků bude probíhat od 2. do 15. ledna 2017.

Postup pro přihlášení k pokusnému ověřování Matematika+

Nejpozději do 9. března 2017 bude přihlášeným žákům elektronicky zaslána pozvánka ke zkoušce, včetně lokality určené pro konání zkoušky.

Termín konání a realizace pokusného ověřování

Pokusné ověřování Matematika+ se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu v termínu od 2. do 9. května 2017. Pokusné ověřování bude probíhat na školách, které budou vybrány s ohledem na optimalizaci dojezdové vzdálenosti pro přihlášené žáky a kapacitu zkušebních prostor.

Informace ke zkoušce

Pokusné ověřování proběhne formou didaktického testu, na jehož vypracování mají žáci 150 minut čistého času. Ke zkoušce si každý žák přinese pozvánku, průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a povolené pomůcky.

Povolené pomůcky: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Katalog požadavků, vyhlášení pokusného ověřování i ilustrační testy naleznete na www.novamaturita.cz.

Výsledky

Výsledek didaktického testu ze zkoušky Matematika+ se žáci dozvědí 20. května 2017 prostřednictvím výpisu výsledku didaktického testu. Přes výsledkový portál žáka žák obdrží na svou e-mailovou adresu výpis výsledku didaktického testu ze zkoušky Matematika+, který bude obsahovat nejen celkové hodnocení, ale zároveň podrobný rozpis bodového zisku za jednotlivé úlohy.

Postup udělení souhlasu se zasíláním dokumentů

  1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  2. V levém menu zvolte odkaz Výsledky zkoušek. Zobrazí se tabulka zkoušek evidovaných k Vašemu účtu.
  3. Volbou Udělit souhlas udělíte souhlas se zasíláním dokumentů na e-mailovou adresu, která je zároveň Vaším uživatelským jménem pro přístup na portál. Dokumenty Vám budou zaslány v příslušných termínech – vizte rozpis níže.
  4. V případě požadavku na odvolání souhlasu se zasíláním dokumentů zvolte možnost Odvolat souhlas.

Kdy a jaké dokumenty mohou žáci očekávat

Pozvánka k písemným zkouškám společné části MZ v jarním zkušebním období

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky je dokument, který žákům primárně poskytuje ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, respektive písemné práce společné části maturitní zkoušky, ke které je maturant přihlášen.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 2. března do 2. května 2017.

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka

Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 15. května 2017 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Ohodnocený záznamový arch didaktického testu

Dokument představující záznamový arch didaktického testu, na němž jsou, v případě uzavřených úloh, zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišených správných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu (ke stažení na www.novamaturita.cz od 15. května 2017) si žák může ověřit, že mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – v období od 15. května 2017 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Záznam o hodnocení písemné práce z českého a cizího jazyka

Záznam o hodnocení písemné práce obsahuje počet bodů, které hodnotitel písemné práce udělil žákovi v jednotlivých sledovaných kritériích. Součástí záznamu je také celkový výsledek dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním – do 3 pracovních dnů od shromáždění všech výsledků písemných prací příslušného žáka.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

Tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturity a je velmi podrobný. Výsledky jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí, proto je vydán vždy až po ukončení zkoušek a po zpracování výsledků všech maturantů, kteří byli ke společné části maturitní zkoušky přihlášeni.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním – od 15. června 2017.

Postup pro případ, kdy žák e-mail s dokumentem neobdržel

V tabulce Vašich zkoušek na stránce Výsledky zkoušek je možné zobrazit přehled odeslaných zpráv. Přehled zobrazíte kliknutím na ikonku vedle názvu zkoušky.

U každé zprávy vidíte datum jejího odeslání a adresu, na kterou byla zaslána.

Nebyla-li Vám doručena zpráva, kterou evidujeme jako odeslanou, zkontrolujte nevyžádanou poštu (spamy). Příloha s dokumenty je ve formátu .zip, což mohou někteří e-mailový klienti někdy vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Můžete také požádat o opětovné zaslání zprávy, a to na libovolnou e-mailovou adresu. Požadavek na opětovné zaslání bude vyřízen v nejbližším možném termínu. U každé zprávy může být evidována pouze jedna nevyřízená žádost o opětovné zaslání zprávy. Po jejím vyřízení můžete v případě potřeby o opětovné zaslání zprávy znovu požádat.

Doplňující informace k výsledkovému portálu žáka

Výsledkový portál žáka je zprostředkovatelem některých organizačních a výsledkových dokumentů po předchozím souhlasu žáka. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále pouze CZVV) není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. S případnými dotazy k výslednému hodnocení se, prosím, obracejte na ředitele školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu. CZVV nebude v žádném případě vůči jakékoliv další straně odpovědno za žádné přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody nebo újmy ve spojitosti s použitím těchto informací. Informace obsažené v příloze e-mailové zprávy s výsledky jsou nenárokové a nelze se na jejich základě domáhat jakékoliv právní odpovědnosti.

Výsledkový portál žáka je automatizovaný elektronický systém poskytování informací o organizaci a výsledcích maturitní zkoušky žákům na základě jejich výslovné žádosti během registračního procesu. CZVV jako provozovatel výsledkového portálu žáka nemůže žádným způsobem ovlivnit proces registrace, nemůže proto ručit za jakékoli důsledky vzniklé nesprávně provedenou registrací, případně za chyby v doručení či ovlivnění doručované zprávy mimo jeho kontrolu. Na informace zasílané výsledkovým portálem není právní nárok a doručovaná zpráva nemá charakter úředního dokumentu.