Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Registrace pro jarní termín MZ2024 je možná od 2.1. 2024. Autentizační kód naleznete na výpise z přihlášky, který Vám předá Vaše škola po Vašem přihlášení k maturitní zkoušce, tj. v prosinci 2023.

Základní informace

Kdy a jaké dokumenty mohou žáci očekávat

Pozvánka k didaktickým testům SČ MZ

Pozvánka k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky je dokument, který žákům primárně poskytuje ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, ke kterému je maturant přihlášen. Pozvánku žákům poskytuje ředitel kmenové školy (tj. školy, kde žák ukončil poslední ročník vzdělávání), nikoli spádové školy (tj. školy, kde se didaktické testy fyzicky konají).

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - od 1. února do 2. května
podzimní zk. období - od 16. srpna do 1. září

Protokol o výsledcích didaktických testů žáka

Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - od 16. května
podzimní zk. období - od 10. září

Ohodnocený záznamový arch didaktického testu

Dokument představující záznamový arch didaktického testu, na němž jsou v případě uzavřených úloh zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišených správných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu (ke stažení na maturita.cermat.cz) si žák může ověřit, že mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - od 16. května
podzimní zk. období - od 10. září

Postup pro případ, kdy žák e-mail s dokumentem neobdržel

V tabulce vašich zkoušek na stránce Zkoušky je možné zobrazit přehled odeslaných zpráv. Přehled zobrazíte kliknutím na ikonku vedle názvu zkoušky.

U každé zprávy vidíte datum jejího odeslání a adresu, na kterou byla zaslána.

Nebyla-li Vám doručena zpráva, kterou evidujeme jako odeslanou, zkontrolujte nevyžádanou poštu (spamy). Příloha s dokumenty je ve formátu .zip, což mohou některé e-mailové klienty někdy vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Můžete také požádat o opětovné zaslání zprávy, a to na libovolnou e-mailovou adresu. Požadavek na opětovné zaslání bude vyřízen v nejbližším možném termínu. U každé zprávy může být evidována pouze jedna nevyřízená žádost o opětovné zaslání zprávy. Po jejím vyřízení můžete v případě potřeby o opětovné zaslání zprávy znovu požádat.

V případě registrace v průběhu období pro zasílání konkrétního dokumentu obdrží žák tento dokument nejpozději do 2 pracovních dnů.

Žádosti o přezkum

Bližší informace k podání žádosti o přezkum naleznete na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz.

Doplňující informace k výsledkovému portálu žáka

Výsledkový portál žáka je zprostředkovatelem některých organizačních a výsledkových dokumentů po předchozím souhlasu žáka. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále pouze CZVV) není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. S případnými dotazy k výslednému hodnocení se, prosím, obracejte na ředitele školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu. CZVV nebude v žádném případě vůči jakékoliv další straně odpovědno za žádné přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody nebo újmy ve spojitosti s použitím těchto informací. Informace obsažené v příloze e-mailové zprávy s výsledky jsou nenárokové a nelze se na jejich základě domáhat jakékoliv právní odpovědnosti.

Výsledkový portál žáka je automatizovaný elektronický systém poskytování informací o organizaci a výsledcích maturitní zkoušky žákům na základě jejich výslovné žádosti během registračního procesu. CZVV jako provozovatel výsledkového portálu žáka nemůže žádným způsobem ovlivnit proces registrace, nemůže proto ručit za jakékoli důsledky vzniklé nesprávně provedenou registrací, případně za chyby v doručení či ovlivnění doručované zprávy mimo jeho kontrolu. Na informace zasílané výsledkovým portálem není právní nárok a doručovaná zpráva nemá charakter úředního dokumentu.