Registrace pro jarní termín 2020 byla možná do 31. července 2020.
Registrace pro podzimní termín 2020 je možná až od 3. srpna 2020 od 12:00. POZOR, kód VPŽ je jiný než pro jarní období. Kód naleznete na výpisu z přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období.

Pokud jste se registrovali pro jarní období, platí registrace automaticky i pro podzimní období. Novou registraci je možné provést pouze s jiným e-mailem (pokud jste např. na jaře používali školní schránku, které byla nyní zrušena platnost).

Základní informace

Kdy a jaké dokumenty mohou žáci očekávat

Pozvánka k písemným zkouškám společné části MZ

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky je dokument, který žákům primárně poskytuje ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, respektive písemné práce společné části maturitní zkoušky, ke které je maturant přihlášen. Pozvánku žákům poskytuje ředitel kmenové školy (tj. školy, kde žák ukončil poslední ročník vzdělávání), nikoli spádové školy (tj. školy, kde se písemné zkoušky fyzicky konají).

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - není odeslána
podzimní zk. období - od 1. srpna do 1. září

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka

Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - od 8. června
podzimní zk. období - od 10. září

Ohodnocený záznamový arch didaktického testu

Dokument představující záznamový arch didaktického testu, na němž jsou v případě uzavřených úloh zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišenýchsprávných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu (ke stažení na maturita.cermat.cz) si žák může ověřit, že mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - od 8. června
podzimní zk. období - od 10. září

Záznam o hodnocení písemné práce z českého a cizího jazyka

Záznam o hodnocení písemné práce obsahuje počet bodů, které hodnotitel písemné práce udělil žákovi v jednotlivých sledovaných kritériích. Součástí záznamu je také celkový výsledek dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - písemné práce se nekonají
podzimní zk. období - od 16. září (letošní prvomaturanti písemné práce nekonají)

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

Tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a je velmi podrobný - výsledky jsou zde uvedeny v procentních bodech a percentilovém umístění.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. Případné dotazy k výslednému hodnocení řešte, prosím, s ředitelem kmenové školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

Termín odeslání žákům:
jarní zk. období - do 5 dnů po skončení konání zkoušek společné části
podzimní zk. období - od 1. září v závislosti na uzavření výsledků zkoušek společné části

Postup pro případ, kdy žák e-mail s dokumentem neobdržel

V tabulce vašich zkoušek na stránce Zkoušky je možné zobrazit přehled odeslaných zpráv. Přehled zobrazíte kliknutím na ikonku vedle názvu zkoušky.

U každé zprávy vidíte datum jejího odeslání a adresu, na kterou byla zaslána.

Nebyla-li Vám doručena zpráva, kterou evidujeme jako odeslanou, zkontrolujte nevyžádanou poštu (spamy). Příloha s dokumenty je ve formátu .zip, což mohou někteří e-mailoví klienti někdy vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Můžete také požádat o opětovné zaslání zprávy, a to na libovolnou e-mailovou adresu. Požadavek na opětovné zaslání bude vyřízen v nejbližším možném termínu. U každé zprávy může být evidována pouze jedna nevyřízená žádost o opětovné zaslání zprávy. Po jejím vyřízení můžete v případě potřeby o opětovné zaslání zprávy znovu požádat.

V případě registrace v průběhu období pro zasílání konkrétního dokumentu obdrží žák tento dokument nejpozději do 2 pracovních dnů.

Postup pro odvolání souhlasu

  1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  2. V levém menu zvolte odkaz Zkoušky. Zobrazí se tabulka zkoušek evidovaných k vašemu účtu.
  3. Volbou Odvolat souhlas odvoláte souhlas se zasíláním dokumentů ohledně dané zkoušky na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci.
  4. Nebudete-li mít u žádné zkoušky zadán souhlas se zasíláním dokumentů, dojde po 24hod ochranné lhůtě ke smazání vaší registrace.

Žádosti o přezkum

Přes Výsledkový portál žáka je možné nechat si na e-mailovou adresu zaslat předvyplněný formulář pro podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky. Bližší informace k podání žádosti o přezkum naleznete na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz.

Postup pro zaslání předvyplněného formuláře:

  1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  2. V levém menu zvolte odkaz Žádosti o přezkoumání.
  3. Zvolte, zda si přejete zaslat formulář pro podání žádosti o přezkum DIDAKTICKÉHO TESTU, nebo PÍSEMNÉ PRÁCE, ÚSTNÍ ZKOUŠKY či zkoušky PROFILOVÉ ČÁSTI.

Doplňující informace k výsledkovému portálu žáka

Výsledkový portál žáka je zprostředkovatelem některých organizačních a výsledkových dokumentů po předchozím souhlasu žáka. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále pouze CZVV) není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. S případnými dotazy k výslednému hodnocení se, prosím, obracejte na ředitele školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu. CZVV nebude v žádném případě vůči jakékoliv další straně odpovědno za žádné přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody nebo újmy ve spojitosti s použitím těchto informací. Informace obsažené v příloze e-mailové zprávy s výsledky jsou nenárokové a nelze se na jejich základě domáhat jakékoliv právní odpovědnosti.

Výsledkový portál žáka je automatizovaný elektronický systém poskytování informací o organizaci a výsledcích maturitní zkoušky žákům na základě jejich výslovné žádosti během registračního procesu. CZVV jako provozovatel výsledkového portálu žáka nemůže žádným způsobem ovlivnit proces registrace, nemůže proto ručit za jakékoli důsledky vzniklé nesprávně provedenou registrací, případně za chyby v doručení či ovlivnění doručované zprávy mimo jeho kontrolu. Na informace zasílané výsledkovým portálem není právní nárok a doručovaná zpráva nemá charakter úředního dokumentu.